Regulamin konkursu na Facebooku

§ 1.

Postanowienia Ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest Rumento Arkadiusz Borowiecki NIP: 573-235-61-18, ul. Katedralna 3/5, 42-202 Częstochowa

 2. Fundatorem nagród jest marka Rumento Arkadiusz Borowiecki NIP: 573-235-61-18, ul. Katedralna 3/5, 42-202 Częstochowa

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ (zwanej dalej “Fanpage”).

 8. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnik oświadcza, że:

  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3.

NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano ilość nagród ujętą w poście konkursowym dla osób/y wyłonionej/ych w sposób wskazany w § 6.

 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest produkt/usługa wskazana w treści postu konkursowego.

 3. Nagrodę można zrealizować/odebrać w ciągu 90 dni od momentu ogłoszenia wyników po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem/sponsorem nagrody) lub zostanie ona wysłana w terminie do 7 dni od wysłania danych do wysyłki przez zwycięzcę.

 4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na fanpage Organizatora.

 5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4.

MIEJSCE I CZAS KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.

 2. Konkurs trwa od dnia publikacji przez okres wskazany w treści postu konkursowego.

§ 5.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a) zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania lub zgłoszenia (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego.

§ 6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę (lub więcej w przypadku kilku nagród).

 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu oraz oznaczony pod postem konkursowym danymi z portalu facebook.com

 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage Organizatora

 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko

  b. adres korespondencyjny

  c. numer telefonu

  d. adres mailowy

 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6. Wyjątek stanowią usługi, które są odo odbioru osobistego u sponsora nagród.

 10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Wyjątek stanowią usługi, które są odo odbioru osobistego u sponsora nagród.

 11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;

  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook  lub profilu Uczestnika Konkursu na facebook.com.

§ 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to również usunięcia komentarza konkursowego.

§ 9.

PRAWA AUTORSKIE 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi (Organizator może wykorzystać treść zwycięskiego komentarza/pracy). Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia DD.MM.RRRR.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2022 r. i obowiązuje do odwołania/aktualizacji.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.

 

Rumento

Arkadiusz Borowiecki